Domů / Nátěrové hmoty na kov / Základní barvy / Polyuretanové
Zboží 1 / 1

Fest primer 0.8 kg,


Žádné hodnocení. Kód: Fest primer 0.8 kg Produktové číslo: 8595002311152
Ochranný a kotvící polyuretanový přípravek na kovové i jiné porézní materiály. Zabraňuje rozvoji koroze, výrazně zvyšuje přilnavost a životnost celého nátěrového systému. Penetruje.
Výrobce: Detecha
Dostupnost: Na externím skladě
325,00 Kč , plus doprava
(325,00 Kč/ks)
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
Zpět k hlavnímu výrobku Fest primer
Další varianty zboží: Fest primer
Fest primer 3 kg,  Fest primer 3 kg, Kód: Fest primer 3 kg
Na externím skladě
Ochranný a kotvící polyuretanový přípravek na kovové i jiné porézní materiály. Zabraňuje rozvoji koroze, výrazně zvyšuje…
910,00 Kč
Detail
Fest primer 0.8 kg,

 

Festprimer

Ochranný a kotvící polyuretanový přípravek na kovové i jiné porézní materiály. Zabraňuje rozvoji koroze, výrazně zvyšuje přilnavost a životnost celého nátěrového systému. Je nízkoviskózní, má vynikající penetrační schopnost. Chemicky reaguje s vlhkostí v podkladu. Vytváří mimořádně přilnavý tenký lakový film.

V případě aplikace na porézní materiály působí jako hloubkový penetrační a zpevňující nátěr, který zbavuje podklad zbytkové vlhkosti.

Použití

Základní antikorozní nátěry kovů, problematické povrchy se zbytky koroze a starých nedočištěných nátěrů, hladké kovové materiály - ocel, nerez ocel, ocel se zbytkovou rzí, hliník, mosaz, zinek, pozinkovaný plech, barevné kovy. Pro vrchní nátěr doporučujeme: Superkov, Superfest, Epoxyban, Tlumex Plast Plus, nebo jiné alkydové, epoxidové a akrylátové nátěry.

Vydatnost

1 kg na 15 – 20 m² v jedné vrstvě

Ředidlo | Balení

Neředí se (pro čištění pomůcek S 6005)
0,8 kg; 3 kg;

 

Bezpečnostní upozornění:

C:\Documents and Settings\Novak\Dokumenty\Zákon Ch + ochrana zdraví\Chemická legislativa\Předpisy EU\GHS\UNECE - GHS pictograms_soubory\silhouete.gif

Signální slovo: Nebezpečí  

Obsah nebezpečných chemických látek:
Xylen, směs izomerů
Aromatické prepolymery polyizokyanátu
4,4'-methylendifenyldiisokyanát
Formaldehyd, oligomerní reakční produkty s anilinem a fosgenem

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H315 Dráždí kůži.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranný štít.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Specifikace
Váha 1 kg
S tímto zbožím kupují
Jupol Primer   5 l,  Jupol Primer 5 l, Kód: Jupol Primer 5 l
SKLADEM
258,00 Kč
Detail
Jupol Classic   15 l,  Jupol Classic 15 l, Kód: Jupol Classic 15 l
SKLADEM
660,00 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
Zboží 1 / 1

 

barvy laky recenze