google_recenze

Karbolineum extra

243,00 Kč
Vč. DPH

Moderní impregnační nátěrová hmota s dekorativními vlastnostmi. Hluboko penetrující napouštědlo a zároveň vrchní ochranný nátěr. Dodává dřevu požadovaný odstín a zároveň zvýrazňuje jeho přirozenou texturu. Nepraská, neloupe se.

Obsah
Barva
Množství
Skladem


Karbolineum Extra

Moderní impregnační nátěrová hmota s dekorativními vlastnostmi. Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr v deseti barevných odstínech. Obsahuje velmi jemné transparentní pigmenty, které dodávají dřevu požadovaný odstín a zároveň zvýrazňují jeho přirozenou texturu. Spolu s dalšími funkčními přísadami efektivně působí proti veškerým povětrnostním vlivům včetně UV záření. Nátěr neuzavírá dřevo, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Nátěrový film je ošetřen biocidními látkami proti napadení mechy, plísněmi, řasami a houbami. Bezbarvý odstín není v exteriéru samostatně dostatečnou ochranou proti UV záření. Používá se jako impregnační napouštědlo pod barevné odstíny nebo jako dodatečný nátěr, který chrání předchozí vrstvy a prodlužuje jejich životnost.

Obnova se provádí po 3 – 6 letech, podle místních podmínek, jednoduchým přetřením, bez nutnosti odstraňování starého nátěru. Karbolineum extra je výrobek s dlouholetou tradicí. Díky svým jedinečným vlastnostem se tento nátěr stal nejpoužívanějším přípravkem pro nátěry historických objektů, šindelových střech, dřevěných fasád, roubenek, a v neposlední řadě památek lidové architektury. Významným uživatelem tohoto přípravku je například známé Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Na našich webových stránkách v referencích si můžete prohlédnou celou řadu aplikací např. renovační nátěry šindelových střech hradů Švihov a Roštejn, kostel ve Velinách v okrese Pardubice, poutní chrám v Dobré Vodě u Nových Hradů, poutní areál v Plandrech u Jihlavy, šindelovou střechu Regionálního muzea v Českém Krumlově, nátěr dřevěného obložení hotelu Alba v Deštné v Orlických horách nebo střechu větrného mlýnu v Kuželově a mnoho dalších zajímavých objektů.

Karbolineum extra je výrobek podléhající pravidelnému certifikačnímu dozoru. Bylo na něj vydáno Stavebně technické osvědčení č. STO-AO 224-500/2012/a. Jeho účinnost a ochranné vlastnosti jsou pravidelně kontrolovány Institutem pro testování a certifikaci, a.s., Zlín (Autorizovaná osoba č. 224).

Použití

Dřevěné konstrukce, fasády a obložení, střešní šindele, pergoly, parkovací přístřešky, ploty, okenice apod.

Vydatnost

doporučujeme cca 150g/m² - (6,7 m²/1 kg) dle savosti dřeva

Ředidlo | Balení

Neředí se (pro čištění pomůcek S 6005 a S 6006)
0,7 kg, 3,5 kg, 8 kg, 50 kg sud, 160 kg sud

Bezpečnostní upozornění:

8ZsMg_J9G1mgUA8M4eAyVQXVAAx943a8haqwfK6p8D2gp2lo-P3pdtXvqke3XuAIHqPN5V2AFy_6fqoKxDHEACZQdW_DtBdavaVdSS50EbIjPYY3lyaDSX5RsKE6-IqjdLqPejVR7FMehRuRiw_mrlJQ0YvTn8PCgj7FXh9_XIuDkYHJZSr0BJCXkhCFwo0HO8E-pW7BjKYYZUdLH0Xa4hzfZW02YetgT6myG5GPxeCMOQmf-LBQkChZzfuxk_vBKvqzUOR-nn60X13izAAAUemSfaTX03UFMDNQ0ZK8Kvg3L07NVEhaZAcHk7HRyipG3ELeQiETkcwXrkO9x1QRZTjXQkLx-rsVENMfOwnfU7OLAVOeWRj81wRupJFHKQfrddI7AVSo0tE7e7u-zY8vPE6Y5n83cXGKu6146SPia_NdrkdIjNgdqg7NNC3kD-cOfQhh4pMf3XxBuOx1gMX1OB1_r581TJCB1RF9_BBvgbeGBvca7-2jLfOKQblt_6llZ9Z6Waj1Z7hws-qZ81mCy5SC_DuqCyhRQYYeKkGOpSVBt9g-PcZOrrpF6XBf0y2bKJ1RGR4Q

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných chemických látek:
Petrolej (ropný), hydrogenačně odsířený;  
Petrolej (ropný), hydrogenačne odsírený;  

Obsah biocidních látek:
propiconazole (ISO)
3-jod-2-propynyl-butylkarbamát  
octhilinone (ISO)  

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůží.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry a aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Detecha
Karbolineum extra jantar 0,7 kg
3 ks
2021-06-23

Specifické kódy:

ean13
8595002324022

Hodnocení

Napsat hodnocení produktu

Karbolineum extra

Moderní impregnační nátěrová hmota s dekorativními vlastnostmi. Hluboko penetrující napouštědlo a zároveň vrchní ochranný nátěr. Dodává dřevu požadovaný odstín a zároveň zvýrazňuje jeho přirozenou texturu. Nepraská, neloupe se.

Napsat hodnocení produktu

16 dalších produktů ve stejné kategorii: