Domů / Barvy na jiné povrchy / Barvy a laky na auta

Tlumex plast 17 kg,


Žádné hodnocení. Kód: Tlumex plast 17 kg Produktové číslo: 8595002311541
Asfaltový antikorozní a antiabrazivní nátěr k ochraně spodních částí karoserií automobilů v létě i zimě. Vynikající odolnost proti korozivním a abrazivním účinkům posypových materiálů. Černý, pružný, dobře přilnavý k materiálu.
Výrobce: Detecha
Dostupnost: Na externím skladě
2.085,00 Kč , plus doprava
(2.085,00 Kč/ks)
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
Zpět k hlavnímu výrobku Tlumex plast
Další varianty zboží: Tlumex plast
Tlumex plast 2 kg,  Tlumex plast 2 kg, Kód: Tlumex plast 2 kg
Na externím skladě
Asfaltový antikorozní a antiabrazivní nátěr k ochraně spodních částí karoserií automobilů v létě i zimě. Vynikající…
299,00 Kč
Detail
Tlumex plast 4 kg,  Tlumex plast 4 kg, Kód: Tlumex plast 4 kg
Na externím skladě
Asfaltový antikorozní a antiabrazivní nátěr k ochraně spodních částí karoserií automobilů v létě i zimě. Vynikající…
521,00 Kč
Detail
Tlumex plast 17 kg,

 

Tlumex plast

Asfaltový antikorozní a antiabrazivní nátěr k ochraně spodních částí karoserií automobilů. Vynikající odolnost proti korozivním a abrazivním účinkům posypových materiálů. Poskytuje spolehlivou antikorozní a antiabrazivní ochranu během letního i zimního období. Zaschlý nátěr je černý, nepřetíratelný, trvale elastický a má výbornou přilnavost ke kovovému podkladu.

Použití

Spodní části karoserií a podvozky automobilů. Veškeré kovové materiály v exteriéru vyžadující vysoký stupeň ochrany.
Zkorodované povrchy je nutno před nátěrem mechanicky očistit a ošetřit vhodným chemickým přípravkem (např. Fest Primer).
Lepenkové střešní krytiny, mechanicky nezatěžovaný beton, dřevo a další materiály.

Vydatnost

1 kg na 3 - 4 m² v jedné vrstvě

Ředidlo | Balení

S 6006 | 2 kg, 4 kg, 17 kg

 

Bezpečnostní upozornění:

C:\Documents and Settings\Novak\Dokumenty\Zákon Ch + ochrana zdraví\Chemická legislativa\Předpisy EU\GHS\UNECE - GHS pictograms_soubory\silhouete.gif

Signální slovo: Nebezpečí  

Obsah nebezpečných chemických látek:
lakový benzín
primární petrolej

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.
EUH208  Obsahuje talový olej, reakční produkty s N-(2-aminoethyl)piperazinem. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranný štít.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Specifikace
Váha 17.95 kg
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.

 

barvy laky recenze