Domů / Barvy na jiné povrchy / Barvy a laky na auta

Tlumex plast plus 2 kg,


Žádné hodnocení. Kód: Tlumex plast plus 2 kg Produktové číslo: 8595002319271
Vysoce odolný asfaltový antikorozní nátěr s izolačními a tlumícími vlastnostmi. Nátěr je tixotropní, trvale elastický, za vyšších teplot mírně lepivý. Odolává vodě, povětrnostním vlivům, UV záření a účinkům veškerých posypových materiálů.
Výrobce: Detecha
Dostupnost: SKLADEM
351,00 Kč , plus doprava
(351,00 Kč/ks)
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
Zpět k hlavnímu výrobku Tlumex plast plus
Další varianty zboží: Tlumex plast plus
Tlumex plast plus - kartuše 1 kg,  Tlumex plast plus - kartuše 1 kg, Kód: Tlumex plast plus - kartuše 1 kg
Na externím skladě
Vysoce odolný asfaltový antikorozní nátěr s izolačními a tlumícími vlastnostmi. Nátěr je tixotropní, trvale elastický, za…
204,00 Kč
Detail
Tlumex plast plus 0,9 kg,  Tlumex plast plus 0,9 kg, Kód: Tlumex plast plus 0,9 kg
SKLADEM
Vysoce odolný asfaltový antikorozní nátěr s izolačními a tlumícími vlastnostmi. Nátěr je tixotropní, trvale elastický, za…
196,00 Kč
Detail
Tlumex plast plus 4 kg,  Tlumex plast plus 4 kg, Kód: Tlumex plast plus 4 kg
Na externím skladě
Vysoce odolný asfaltový antikorozní nátěr s izolačními a tlumícími vlastnostmi. Nátěr je tixotropní, trvale elastický, za…
690,00 Kč
Detail
Tlumex plast plus 17 kg,  Tlumex plast plus 17 kg, Kód: Tlumex plast plus 17 kg
Na externím skladě
Vysoce odolný asfaltový antikorozní nátěr s izolačními a tlumícími vlastnostmi. Nátěr je tixotropní, trvale elastický, za…
2.717,00 Kč
Detail
Tlumex plast plus 2 kg,

 

Tlumex plast plus

Vysoce odolný asfaltový antikorozní nátěr s izolačními a tlumícími vlastnostmi. Nátěr je tixotropní, trvale elastický, za vyšších teplot mírně lepivý. Odolává vodě, povětrnostním vlivům, UV záření a účinkům veškerých posypových materiálů. Lze jej nanášet v silné vrstvě bez nebezpečí stékání. Výsledný nátěr je černý a jinými nátěry nepřetíratelný.

Použití

Univerzální použití. Kovy, beton, dřevo, lepenka a jiné materiály.
Spodní části autokaroserií. Vnitřky okapních žlabů, nádrže na užitkovou vodu. Nátěry dřeva (dřevěné základy a kůly zapuštěné do země). Izolační nátěry betonu (odpadní jímky, kanalizační prvky apod.). Nátěry lepenkových střešních krytin.
Zkorodované povrchy je nutno předem nátěrem mechanicky očistit a ošetřit vhodným chemickým přípravkem (např. Fest Primer).

Vydatnost

1 kg na 1 – 2 m² v jedné vrstvě

Ředidlo | Balení

S 6005 | S 6006
0,9 kg, 1 kg kartuše, 2 kg, 4 kg, 17kg

Bezpečnostní upozornění:

C:\Documents and Settings\Novak\Dokumenty\Zákon Ch + ochrana zdraví\Chemická legislativa\Předpisy EU\GHS\UNECE - GHS pictograms_soubory\silhouete.gif

Signální slovo: Varování  

Obsah nebezpečných chemických látek:
Xylen

Petrolej (ropný)
Obsahuje Talový olej, reakční produkty s N-(2-aminoethyl)piperazinem. Může vyvolat alergickou reakci.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.

EUH208  Obsahuje Talový olej, reakční produkty s N-(2-aminoethyl)piperazinem. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Specifikace
Váha 2.27 kg
S tímto zbožím kupují
T-REX CRYSTAL 290ml,  T-REX CRYSTAL 290ml, Kód: T-REX CRYSTAL 290ml
SKLADEM
266,00 Kč
Detail
Montážní pěna 300ml,  Montážní pěna 300ml, Kód: Montážní pěna 300ml
SKLADEM
132,00 Kč
Detail
Štětec plochý  81264 - 2"  ,  Štětec plochý 81264 - 2" , Kód: Štětec plochý 81264 - 2"
SKLADEM
55,00 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.

 

barvy laky recenze