google_recenze
Tlumex plast, Barvy a laky na auta
  • Tlumex plast, Barvy a laky na auta
  • Tlumex plast, Barvy a laky na auta
  • Tlumex plast, Barvy a laky na auta

Tlumex plast

2 842,00 Kč
Vč. DPH
Asfaltový antikorozní a antiabrazivní nátěr k ochraně spodních částí karoserií automobilů v létě i zimě. Vynikající odolnost proti korozivním a abrazivním účinkům posypových materiálů. Černý, pružný, dobře přilnavý k materiálu.
Obsah
Barva
Množství
Na objednávku


Tlumex plast

Asfaltový antikorozní a antiabrazivní nátěr k ochraně spodních částí karoserií automobilů. Vynikající odolnost proti korozivním a abrazivním účinkům posypových materiálů. Poskytuje spolehlivou antikorozní a antiabrazivní ochranu během letního i zimního období. Zaschlý nátěr je černý, nepřetíratelný, trvale elastický a má výbornou přilnavost ke kovovému podkladu.

Použití

Spodní části karoserií a podvozky automobilů. Veškeré kovové materiály v exteriéru vyžadující vysoký stupeň ochrany.
Zkorodované povrchy je nutno před nátěrem mechanicky očistit a ošetřit vhodným chemickým přípravkem (např. Fest Primer).
Lepenkové střešní krytiny, mechanicky nezatěžovaný beton, dřevo a další materiály.

Vydatnost

1 kg na 3 - 4 m² v jedné vrstvě

Ředidlo | Balení

S 6006 | 2 kg, 4 kg, 17 kg

Bezpečnostní upozornění:

8ZsMg_J9G1mgUA8M4eAyVQXVAAx943a8haqwfK6p8D2gp2lo-P3pdtXvqke3XuAIHqPN5V2AFy_6fqoKxDHEACZQdW_DtBdavaVdSS50EbIjPYY3lyaDSX5RsKE6-IqjdLqPejVR7FMehRuRiw7NNC3kD-cOfQhh4pMf3XxBuOx1gMX1OB1_r581TJCB1RF9_BBvgbeGBvca7-2jLfOKQblt_6llZ9Z6Waj1Z7hws-qZ81mCy5SC_DuqCyhRQYYeKkGOpSVBt9g-PcZOrrpF6XBf0y2bKJ1RGR4Q0ZK8Kvg3L07NVEhaZAcHk7HRyipG3ELeQiETkcwXrkO9x1QRZTjXQkLx-rsVENMfOwnfU7OLAVOeWRj81wRupJFHKQfrddI7AVSo0tE7e7u-zY8vPE6Y5n83cXGKu6146SPia_NdrkdIjNgdqgC:\Documents and Settings\Novak\Dokumenty\Zákon Ch + ochrana zdraví\Chemická legislativa\Předpisy EU\GHS\UNECE - GHS pictograms_soubory\silhouete.gif

Signální slovo: Nebezpečí  

Obsah nebezpečných chemických látek:
lakový benzín
primární petrolej

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.
EUH208  Obsahuje talový olej, reakční produkty s N-(2-aminoethyl)piperazinem. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranný štít.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Detecha
Tlumex plast 17 kg
2021-06-23

Specifické kódy:

ean13
8595002311541

Hodnocení

Napsat hodnocení produktu

Tlumex plast

Asfaltový antikorozní a antiabrazivní nátěr k ochraně spodních částí karoserií automobilů v létě i zimě. Vynikající odolnost proti korozivním a abrazivním účinkům posypových materiálů. Černý, pružný, dobře přilnavý k materiálu.

Napsat hodnocení produktu

2 dalších produktů ve stejné kategorii: