Domů / Nátěrové hmoty na beton / Nátěrové hmoty na beton

Estedien EK 90 2 kg,


Žádné hodnocení. Kód: Estedien EK 90 2 kg Produktové číslo: 8595002301108
Syntetický penetrační a impregnační lak s izolačními účinky na beton a savé podklady. Výborná odolnost proti vodě a roztokům slabých kyselin a zásad. Zabraňuje průsakům, chrání podklad před znečištěním a před korozivními účinky kyselých šťáv.
Výrobce: Detecha
Dostupnost: Na externím skladě
318,00 Kč , plus doprava
(318,00 Kč/ks)
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
Zpět k hlavnímu výrobku Estedien EK 90
Další varianty zboží: Estedien EK 90
Estedien EK 90 4 kg,  Estedien EK 90 4 kg, Kód: Estedien EK 90 4 kg
Na externím skladě
Syntetický penetrační a impregnační lak s izolačními účinky na beton a savé podklady. Výborná odolnost proti vodě a…
631,00 Kč
Detail
Estedien EK 90 15 kg,  Estedien EK 90 15 kg, Kód: Estedien EK 90 15 kg
Na externím skladě
Syntetický penetrační a impregnační lak s izolačními účinky na beton a savé podklady. Výborná odolnost proti vodě a…
2.099,00 Kč
Detail
Estedien EK 90 2 kg,

 

Estedien EK 90

Syntetický penetrační a impregnační lak s izolačními účinky určený na beton a savé podklady. Má výbornou odolnost proti vodě a roztokům slabých kyselin a zásad. Zabraňuje průsakům, chrání podklad před znečištěním a před korozivními účinky kyselých šťáv.

Použití

Venkovní i vnitřní nátěry. Beton, betonové podlahy, silážní jámy, žlaby, odpadní jímky, zámková dlažba, pórobeton, cihlové zdivo, umělý pískovec apod.
Přípravek lze použít i na plochy, které přicházejí do přímého styku s potravinami a pokrmy.

Vydatnost

1 kg na 2 - 5 m² v jedné vrstvě, velmi závisí na savosti podkladu.

Ředidlo | Balení

S 6005 | 2 kg; 4 kg; 15 kg; 180 kg sud

 

Bezpečnostní upozornění:

C:\Documents and Settings\Novak\Dokumenty\Zákon Ch + ochrana zdraví\Chemická legislativa\Předpisy EU\GHS\UNECE - GHS pictograms_soubory\silhouete.gif

Signální slovo: Varování  

Obsah nebezpečných chemických látek:
Xylen (směs izomerů)
Chlorované parafíny, C14-17

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P263 Zabraňte styku během těhotenství/kojení.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Specifikace
Váha 2.265 kg
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.

 

barvy laky recenze