google_recenze
Superkov, Nátěrové hmoty na kov

Superkov

294,00 Kč
Vč. DPH
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně proti vzniku koroze. Proti trvalému působení povětrnostních vlivů a slunečního záření.
Obsah
Barva
Množství
Na objednávku


Superkov

Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně proti vzniku koroze. Vytváří vysoký bariérový efekt proti trvalému působení povětrnostních vlivů a slunečního záření. K dlouhodobé ochraně (až 8 let) postačí 2 - 3 vrstvy Superkovu bez předchozího základního nátěru.

Použití

Venkovní i vnitřní nátěry kovů.
Plechové střešní krytiny, ocelové konstrukce, okapy, ploty a jiné kovové materiály. Pozinkovaný plech doporučujeme nechat přirozenou cestou zoxidovat. Zkorodovaný podklad doporučujeme mechaniky očistit a ošetřit přípravkem Fest Primer.

Vydatnost

1 kg na 7 – 9 m² v jedné vrstvě

Ředidlo | Balení

S 6005, S 6006, stříkání S 6005
0,8 kg 2,5 kg 5 kg 20 kg

Bezpečnostní upozornění:

8ZsMg_J9G1mgUA8M4eAyVQXVAAx943a8haqwfK6p8D2gp2lo-P3pdtXvqke3XuAIHqPN5V2AFy_6fqoKxDHEACZQdW_DtBdavaVdSS50EbIjPYY3lyaDSX5RsKE6-IqjdLqPejVR7FMehRuRiw7NNC3kD-cOfQhh4pMf3XxBuOx1gMX1OB1_r581TJCB1RF9_BBvgbeGBvca7-2jLfOKQblt_6llZ9Z6Waj1Z7hws-qZ81mCy5SC_DuqCyhRQYYeKkGOpSVBt9g-PcZOrrpF6XBf0y2bKJ1RGR4Q0ZK8Kvg3L07NVEhaZAcHk7HRyipG3ELeQiETkcwXrkO9x1QRZTjXQkLx-rsVENMfOwnfU7OLAVOeWRj81wRupJFHKQfrddI7AVSo0tE7e7u-zY8vPE6Y5n83cXGKu6146SPia_NdrkdIjNgdqgEmfqO7KIG4U7mOPNaH1gm8KxtYy8XN7wYmIqPxSta4MLK70KmLC2lpG8n4uzIvuW6i4n3FcnFVU_bEQWoZI0wflxpyp83umDG7QaaSEblwoQIo3r2uDbC2BQdABfai55yXVTtRglMIJw5x6FAg

Signální slovo:  Nebezpečí

Obsah nebezpečných chemických látek:

Lakový benzín

Xylen, směs izomerů

Butanonoxim  


Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H372 Způsobuje poškození orgánů při dlouhodobé či opakované expozici.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranný štít.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Detecha
Superkov hnědý 0.8 kg
2021-06-23

Specifické kódy:

ean13
8595002316225

Hodnocení

Napsat hodnocení produktu

Superkov

Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně proti vzniku koroze. Proti trvalému působení povětrnostních vlivů a slunečního záření.

Napsat hodnocení produktu

16 dalších produktů ve stejné kategorii: