google_recenze
Aluna, Vrchní emaily a barvy krycí
  • Aluna, Vrchní emaily a barvy krycí
  • Aluna, Vrchní emaily a barvy krycí
  • Aluna, Vrchní emaily a barvy krycí
  • Aluna, Vrchní emaily a barvy krycí

Aluna

546,00 Kč
Vč. DPH
Syntetická metalizovaná nátěrová hmota s obsahem hliníku určená k nátěrům kovu, betonu a dřeva. Chrání proti vodě a povětrnostním vlivům. Hliníkový pigment s příznivým vlivem na životnost nátěru. Nátěr se neloupe a je snadno obnovitelný.
Obsah
Barva
Množství
Na objednávku


Aluna

Syntetická metalizovaná nátěrová hmota s obsahem hliníku určená k nátěrům kovu, betonu a dřeva. Natírané podklady chrání proti vodě a povětrnostním vlivům. Obsahuje reflexní hliníkový pigment, který zvyšuje ochranný bariérový účinek a má příznivý vliv na životnost nátěru. Nátěr se neloupe a je snadno obnovitelný.

Použití

Venkovní krycí nátěry kovu (střešní krytiny, okapní svody, konstrukce, ploty apod.) nátěry betonu a dřeva.
Korodující materiály je nutno předem opatřit antikorozní základovou barvou (např. Fest Primer, Superkov, Superfest).

Vydatnost

1 kg na 7 - 10 m² v jedné vrstvě

Ředidlo | Balení

S 6005 | 2 kg, 4 kg

Aluna PN 18-4/75 č. 10 etiketa 03/2016 BL 4.3.2016

Bezpečnostní upozornění:

8ZsMg_J9G1mgUA8M4eAyVQXVAAx943a8haqwfK6p8D2gp2lo-P3pdtXvqke3XuAIHqPN5V2AFy_6fqoKxDHEACZQdW_DtBdavaVdSS50EbIjPYY3lyaDSX5RsKE6-IqjdLqPejVR7FMehRuRiw7NNC3kD-cOfQhh4pMf3XxBuOx1gMX1OB1_r581TJCB1RF9_BBvgbeGBvca7-2jLfOKQblt_6llZ9Z6Waj1Z7hws-qZ81mCy5SC_DuqCyhRQYYeKkGOpSVBt9g-PcZOrrpF6XBf0y2bKJ1RGR4Q0ZK8Kvg3L07NVEhaZAcHk7HRyipG3ELeQiETkcwXrkO9x1QRZTjXQkLx-rsVENMfOwnfU7OLAVOeWRj81wRupJFHKQfrddI7AVSo0tE7e7u-zY8vPE6Y5n83cXGKu6146SPia_NdrkdIjNgdqgC:\Documents and Settings\Novak\Dokumenty\Zákon Ch + ochrana zdraví\Chemická legislativa\Předpisy EU\GHS\UNECE - GHS pictograms_soubory\silhouete.gif

Signální slovo: Varování  

Obsah nebezpečných chemických látek:
Xylen (směs izomerů)
Alkany, C14-17, chlor

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P263 Zabraňte styku během těhotenství/kojení.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Detecha
Aluna stříbřitá 2 kg
2021-03-29

Specifické kódy:

ean13
8595002300651

Hodnocení

Napsat hodnocení produktu

Aluna

Syntetická metalizovaná nátěrová hmota s obsahem hliníku určená k nátěrům kovu, betonu a dřeva. Chrání proti vodě a povětrnostním vlivům. Hliníkový pigment s příznivým vlivem na životnost nátěru. Nátěr se neloupe a je snadno obnovitelný.

Napsat hodnocení produktu

16 dalších produktů ve stejné kategorii: