google_recenze
Superkov satin, Nátěrové hmoty na kov

Superkov satin

330,00 Kč
Vč. DPH
Jedná se o základní i vrchní nátěr v jednom, který poskytuje dokonalou antikorozní ochranu. Proti veškerým povětrnostním vlivům včetně UV záření. Je vysoce pružný, zvládá výrazné teplotní výkyvy. Atraktivní vzhled a dlouhá životnost.
Obsah
Barva
Množství
Na objednávku


Superkov Satin

Nátěrová hmota hedvábně lesklého vzhledu v atraktivní moderní barevné škále. Jedná se o základní i vrchní nátěr v jednom, který poskytuje kromě atraktivního vzhledu také dokonalou antikorozní ochranu. Spolehlivě působí proti veškerým povětrnostním vlivům včetně UV záření. Je vysoce pružný, zvládá výrazné teplotní výkyvy. K dlouhodobé ochraně (až 8 let) postačí 2 vrstvy Superkovu Satin bez předchozího základního nátěru.

Použití

Venkovní i vnitřní nátěry kovů. Plechové střešní krytiny, vrata, okapy, parapety, zárubně, oplocení, ocelové konstrukce, potrubí a jiné kovové materiály. Pozinkovaný plech doporučujeme nechat přirozenou cestou zoxidovat. Zkorodovaný podklad doporučujeme předem ošetřit přípravkem Fest Primer.

Vydatnost

1 kg na 9 – 11 m² v jedné vrstvě

Ředidlo | Balení

S 6005 | 0,8 kg; 2,5 kg; 5 kg; 20 kg

Bezpečnostní upozornění:

8ZsMg_J9G1mgUA8M4eAyVQXVAAx943a8haqwfK6p8D2gp2lo-P3pdtXvqke3XuAIHqPN5V2AFy_6fqoKxDHEACZQdW_DtBdavaVdSS50EbIjPYY3lyaDSX5RsKE6-IqjdLqPejVR7FMehRuRiw7NNC3kD-cOfQhh4pMf3XxBuOx1gMX1OB1_r581TJCB1RF9_BBvgbeGBvca7-2jLfOKQblt_6llZ9Z6Waj1Z7hws-qZ81mCy5SC_DuqCyhRQYYeKkGOpSVBt9g-PcZOrrpF6XBf0y2bKJ1RGR4Q0ZK8Kvg3L07NVEhaZAcHk7HRyipG3ELeQiETkcwXrkO9x1QRZTjXQkLx-rsVENMfOwnfU7OLAVOeWRj81wRupJFHKQfrddI7AVSo0tE7e7u-zY8vPE6Y5n83cXGKu6146SPia_NdrkdIjNgdqgEmfqO7KIG4U7mOPNaH1gm8KxtYy8XN7wYmIqPxSta4MLK70KmLC2lpG8n4uzIvuW6i4n3FcnFVU_bEQWoZI0wflxpyp83umDG7QaaSEblwoQIo3r2uDbC2BQdABfai55yXVTtRglMIJw5x6FAg

Signální slovo:  Nebezpečí

Obsah nebezpečných chemických látek:

Lakový benzín
Butanonoxim
Fosforečnan zinečnatý
Cobaltum-[bis(2-ethylhexanoát)]

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H372 Způsobuje poškození orgánů při dlouhodobé či opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranný štít.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Detecha
Superkov satin šedý RAL 7016 0,8kg
2021-06-23

Specifické kódy:

ean13
8595002327238

Hodnocení

Napsat hodnocení produktu

Superkov satin

Jedná se o základní i vrchní nátěr v jednom, který poskytuje dokonalou antikorozní ochranu. Proti veškerým povětrnostním vlivům včetně UV záření. Je vysoce pružný, zvládá výrazné teplotní výkyvy. Atraktivní vzhled a dlouhá životnost.

Napsat hodnocení produktu

16 dalších produktů ve stejné kategorii: