google_recenze
Superfest, Nátěrové hmoty na kov

Superfest

364,00 Kč
Vč. DPH
Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně proti korozi. Nátěr má vysoký bariérový účinek, proto je vhodný při použití v náročných klimatických podmínkách.
Obsah
Barva
Množství
Na objednávku


Superfest

Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota s vysokým obsahem sušiny určená k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně proti korozi. Nátěr má vysoký bariérový účinek, proto je vhodný při použití v náročných klimatických podmínkách. Zabraňuje vzniku koroze a spolehlivě působí proti veškerým povětrnostním vlivům včetně UV záření. Nátěr je houževnatý, pružný a vodě odolný. K dlouhodobé ochraně (až 10 let) postačí 2 vrstvy Superfestu bez předchozího základního nátěru.

Použití

Venkovní i vnitřní nátěry kovů. Plechové střešní krytiny (horské chaty, chalupy), ocelové konstrukce, okapy, ploty a jiné kovové materiály. Pozinkovaný plech doporučujeme nechat přirozenou cestou zoxidovat.
Zkorodovaný podklad doporučujeme mechanicky očistit a ošetřit přípravkem Fest Primer.

Vydatnost

1 kg na 6 – 8 m² v jedné vrstvě

Ředidlo | Balení

S 6006, stříkání S 6001 | 0,8 kg; 2,5 kg; 5 kg; 20 kg

Bezpečnostní upozornění:

8ZsMg_J9G1mgUA8M4eAyVQXVAAx943a8haqwfK6p8D2gp2lo-P3pdtXvqke3XuAIHqPN5V2AFy_6fqoKxDHEACZQdW_DtBdavaVdSS50EbIjPYY3lyaDSX5RsKE6-IqjdLqPejVR7FMehRuRiw7NNC3kD-cOfQhh4pMf3XxBuOx1gMX1OB1_r581TJCB1RF9_BBvgbeGBvca7-2jLfOKQblt_6llZ9Z6Waj1Z7hws-qZ81mCy5SC_DuqCyhRQYYeKkGOpSVBt9g-PcZOrrpF6XBf0y2bKJ1RGR4Q0ZK8Kvg3L07NVEhaZAcHk7HRyipG3ELeQiETkcwXrkO9x1QRZTjXQkLx-rsVENMfOwnfU7OLAVOeWRj81wRupJFHKQfrddI7AVSo0tE7e7u-zY8vPE6Y5n83cXGKu6146SPia_NdrkdIjNgdqgEmfqO7KIG4U7mOPNaH1gm8KxtYy8XN7wYmIqPxSta4MLK70KmLC2lpG8n4uzIvuW6i4n3FcnFVU_bEQWoZI0wflxpyp83umDG7QaaSEblwoQIo3r2uDbC2BQdABfai55yXVTtRglMIJw5x6FAg

Signální slovo:  Nebezpečí

Obsah nebezpečných chemických látek:

Lakový benzín
Xylen, směs izomerů
Fosforečnan zinečnatý
Butanonoxim

Obsahuje Butanonoxim, Ftalanhydrid,Mastné kyseliny, C18-nenasycené, dimery sloučeniny s kokoalkylamínem a Cobaltum-[bis(2-ethylhexanoát)]. Může vyvolat alergickou reakci.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H372 Způsobuje poškození orgánů při dlouhodobé či opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 Obsahuje Butanonoxim, Ftalanhydrid, Mastné kyseliny, C18-nenasycené, dimery sloučeniny s kokoalkylamínem a Cobaltum-[bis(2-ethylhexanoát)].  Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranný štít.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Detecha
Superfest šedý 0.8 kg
2021-06-23

Specifické kódy:

ean13
8595002313781

Hodnocení

Napsat hodnocení produktu

Superfest

Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota k povrchové úpravě kovových materiálů a k jejich účinné ochraně proti korozi. Nátěr má vysoký bariérový účinek, proto je vhodný při použití v náročných klimatických podmínkách.

Napsat hodnocení produktu

16 dalších produktů ve stejné kategorii: